Referent/Referentka do odboru energetické účinnosti a úspor

29. 3. 2021 0 Comments

Ministerstvo průmyslu a obchodu, sekce energetiky

Nabídka 2 pracovních pozic referent/ka státní správy do oddělení programů na podporu úspor

Ministerstvo průmyslu a obchodu, sekce energetiky, vyhlašuje výběrové řízení na 2 pracovní místa podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce.

Odbor energetické účinnosti a úspor přijme dva manažery do oddělení programů na podporu úspor, a to na dobu určitou do 29. 2. 2024 v pracovním poměru dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.

Popis pracovní činnosti:

účast v národních a evropských projektech;
provádění metodické a rozborové činnosti související s projekty a jejich realizací;
procesní, koordinační a administrativní aktivity související s vyhlašováním dílčích výzev;
procesní a administrativní aktivity související s kontrolou výstupů projektů, jejich následné vyhodnocování a reportování;
správa projektů – oblast propagace, oblast marketingu, oblast poradenství a oblast finanční;
poskytování součinnosti finančním úřadům a dalším kontrolním orgánům;
tvorba podkladů a účast na zasedáních českých i zahraničních pracovních skupin, konzultačních fórech, regulatorních výborech a dalších jednání souvisejících s projekty.

Požadujeme:

vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu technického, ekonomického nebo marketingového zaměření;
znalost anglického jazyka alespoň na úrovni B1, znalost dalšího cizího jazyka výhodou;
samostatnost v práci, pečlivost, analytické myšlení, rozhodnost a zodpovědnost za vykonanou práci;
komunikativnost, vstřícnost a přizpůsobivost;
chuť pracovat, i ve vysokém tempu;
uživatelská znalost MS Office.

Uchazeč o přijetí do pracovního poměru musí:

a) být státním občanem České republiky, popřípadě je cizím státním občanem (např. občanem jiného členského státu Evropské unie nebo občanem státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru) a má v České republice trvalý pobyt[1];

b) dosáhnout věku 18 let;

c) být plně svéprávný;

d) být bezúhonný[2];

e) dosáhnout minimálně požadovaného vzdělání;

f) mít potřebnou zdravotní způsobilost.

Splnění předpokladů uvedených pod písmeny a), e), f) je uchazeč povinen doložit příslušnými listinami, případně čestným prohlášením, přičemž listiny uchazeč předloží nejpozději před konáním pohovoru. Splnění předpokladu d) bezúhonnosti se osvědčuje nejpozději před konáním pohovoru výpisem z Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce; postačuje, aby uchazeč předložil před konáním pohovoru údaje potřebné pro obstarání výpisu z evidence Rejstříku trestů služebním orgánem dálkovým přístupem (rodné jméno, rodné číslo, pohlaví, stát narození, okres narození, obec narození). Splnění předpokladu c) se dokládá nejpozději před konáním pohovoru písemným čestným prohlášením.

Nabízíme:

pracovní poměr na dobu určitou do 29. února 2024;
plný pracovní úvazek;
příjemné pracovní prostředí (pracoviště MPO — Politických vězňů 20, Praha 1);
odborný růst a vzdělávání, profesní rozvoj v týmu odborníků;
jazykové vzdělávání;
po zapracování možnost služebních cest a stáží, i v zahraničí;
finanční ohodnocení v souladu s příslušným nařízením vlády ČR č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, 12. platová třída, s možností osobního ohodnocení a mimořádných odměn;
5 týdnů dovolené, 5 dnů indispozičního volna;
příspěvek na rekreaci, stravování a penzijní pojištění;
rezortní dětská skupina pro děti od 2 let;
možnost práce z domova.

Další informace:

nástup možný ihned;
uvítáme absolventy i studenty posledních ročníků VŠ.
V případě zájmu zasílejte motivační dopis se strukturovaným životopisem do 21. dubna 2021 na e-mail:  dulavova@mpo.cz.

Upozornění:

Uchazeč zasláním přihlášky do výběrového řízení stvrzuje, že si není vědom osobních ani profesních vazeb, které by při vykonávání činnosti v pozici, o kterou se uchází, znamenaly střet zájmu.
Osloveni budou pouze uchazeči, kteří budou pozváni k osobnímu pohovoru.
Zpracování osobních údajů bude provedeno v souladu s příslušnými právními předpisy a v souladu s nařízením Evropské unie č. 2016/679 General Data Protection Regulation (GDPR) pro účely příslušného výběrového řízení.
Ministerstvo průmyslu a obchodu podporuje rovnost žen a mužů a diverzitu na všech služebních i pracovních místech. Z tohoto důvodu vítáme zájem žadatelek a žadatelů.

 

________________________________________________________

[1] Podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

[2] Za bezúhonného se nepovažuje ten, kdo byl pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin nebo pro trestný čin proti pořádku ve věcech veřejných z nedbalosti, pokud odsouzení nebylo zahlazeno nebo pokud se na pachatele nehledí, jako by nebyl odsouzen.

Tagy: , ,

Odešlete životopis nebo jakýkoli jiný relevantní soubor. Max. velikost souboru: 256 MB.