Zahradník pro veřejná prostranství města Odolena Voda

2. 2. 2023 0 Comments

Web Město Odolena Voda

Charakteristika vykonávané činnosti
✓ práce na svěřených parkových a silničních plochách zeleně na území města,
✓ práce s pasportem a inventarizací městské zeleně,
✓ návrhy výsadeb, spolupráce s krajinářským architektem,
✓ kompletní starost o městskou zeleň, od výsadby až po následnou péči,
✓ údržba obecních parků, porostů a stromů včetně provádění prořezů,
✓ celoroční manuální práce s rostlinami, výsevy, výsadby, pletí, rytí, zalévání,
✓ spolupráce s Komisí životního prostředí rady města a účast na jejich schůzkách.

Povinné požadavky na uchazeče:
✓ minimálně ukončené vyšší odborné vzdělání, ideálně v oboru zahradnictví příbuzných oborech,
✓ pečlivost, samostatnost a spolehlivost,
✓ manuální zručnost, kreativita,
✓ praxe v oboru minimálně 1 rok,
✓ znalost odborových norem, technologických postupů a agrotechnických termínů výhodou,
✓ dobrý zdravotní stav bez omezení pro práci v přírodě a ve styku s alergeny,
✓ řidičský průkaz sk. B, výhodou sk. C,
✓ výhodou osvědčení pro práci s mechanizací.

Předpoklady:
✓ fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let,
✓ občan České republiky nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v České republice, který ovládá český jazyk,
✓ způsobilost k právním úkonům,
✓ bezúhonnost (za bezúhonnou se nepovažuje fyzická osoba, která byla pravomocně odsouzena pro trestný čin spáchaný úmyslně, nebo pro trestný čin spáchaný z nedbalosti za jednání související s výkonem veřejné správy, pokud se podle zákona na tuto osobu nehledí, jako by nebyla odsouzena).

Písemná přihláška do výběrového řízení musí obsahovat:
✓ jméno, příjmení a titul uchazeče,
✓ datum a místo narození uchazeče,
✓ státní příslušnost uchazeče,

–  místo trvalého pobytu uchazeče,
✓ číslo občanského průkazu,
✓ kontaktní spojení – telefon, e-mail. adresu,
✓ datum a podpis uchazeče.

K přihlášce uchazeč připojí:
✓ motivační dopis,
✓ strukturovaný profesní životopis s uvedením údajů o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech,
✓ výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydá, doloží cizí státní příslušník bezúhonnost čestným prohlášením,
✓ úředně ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
✓ kopie vydaných osvědčení pro práci s mechanizací.

Nabízíme:
✓ stálé zaměstnání
✓ stravenky
✓ dny zdravotního volna
✓ 25 dní dovolené
✓ příspěvek na penzijní pojištění
✓ příspěvek na dovolenou
✓ flexibilní pracovní doba
✓ služební byt

Písemné přihlášky doručte nejpozději do 15. 2. 2023 do 11.00 hodin:
✓ na podatelnu Městského úřadu Odolena Voda, Dolní náměstí 241, 250 70 Odolena Voda v obálce nadepsané „Zahradník pro veřejná prostranství města Odolena Voda“ a jménem a adresou uchazeče nebo
✓ do datové schránky nxabgzu s uvedením předmětu „Zahradník pro veřejná prostranství města Odolena Voda“.

Odešlete životopis nebo jakýkoli jiný relevantní soubor. Max. velikost souboru: 256 MB.