Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerský rada v oddělení stížností, kontroly a regulace v odboru hlavního regulátora a vrchního dohledu sektoru VaK v Ministerstvu zemědělství

21. 7. 2022 0 Comments

  • Plný úvazek
  • Praha 1
  • Telefon: 221812036

Web Ministerstvo zemědělství

Zajímají Vás digitální technologie a umělá inteligence z pohledu

Státní tajemník, jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státní službě“), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo ministerský rada v oboru služby 44 – Vodní hospodářství.

Místem výkonu služby je Praha.

Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou.

Předpokládaným dnem nástupu do služby na služebním místě je 1. 9. 2022.

Služební místo je zařazeno podle přílohy č. 1 k zákonu do 12. platové třídy.

Na služebním místě jsou vykonávány zejména následující činnosti:

Zajišťování veřejnoprávní regulace v oboru vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu podle § 29 odst. 2 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, ve znění pozdějších předpisů. Výkon kontrolní činnosti podle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole, nad plněním povinností vlastníků a provozovatelů vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu v sídlech těchto subjektů. Vyřizování stížností a ostatních podání odběratelů a dalších subjektů v souladu s výše uvedeným zákonem se zohledňováním ochrany odběratelů. Jde např. o:

–       vyhotovování zápisů z kontrolních úkonů a závěrečného kontrolního protokolu dle zákona o kontrole a správního řádu,

–       kontrolu plnění uložených opatření,

–       písemnou úřední komunikaci se stranami sporu a písemné vyrozumění stěžovatele o závěrech a způsobu vyřízení jeho podání,

–        písemnou úřední komunikaci s orgány státní správy, apod.

Posuzovány budou žádosti o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo nebo žádosti o zařazení na služební místo (dále jen „žádost“) podané ve lhůtě do 12. 8. 2022, tj. v této lhůtě

·      zaslané služebnímu orgánu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního úřadu Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1,

·      podané osobně na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese,

·      podané v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem na adresu elektronické pošty služebního úřadu zamestnani@mze.cz, nebo

·      podané v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky yphaax8.

Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: „Neotevírat“ a slovy „Výběrové řízení na služební místo ministerský rada v oddělení stížností, kontroly a regulace“.

Více informací na našem webu: https://eagri.cz/public/web/mze/ministerstvo-zemedelstvi/volna-pracovni-mista/oznameni-o-vyhlaseni-vyberoveho-rizeni-666.html

Odešlete životopis nebo jakýkoli jiný relevantní soubor. Max. velikost souboru: 256 MB.