Ministerský rada v odboru informačních a komunikačních technologií v Ministerstvu zemědělství

15. 5. 2023 0 Comments

  • Plný úvazek
  • Praha 1 (Těšnov)
  • 30.780 Kč - 45.420 Kč USD / Year
  • Mzda: 30.780 Kč - 45.420 Kč

Web Ministerstvo zemědělství

1. Údaje o služebním místě
Státní tajemník, jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní
službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státní službě“), vyhlašuje výběrové řízení na
služební místo ministerský rada v Ministerstvu zemědělství, se služebním působištěm/ pracovištěm
v Praze/Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1.

Na služebním místě je státní služba (dále jen „služba“) vykonávána v oboru služby:

28 informační a komunikační technologie

Na služebním místě jsou vykonávány zejména následující činnosti:
• definice potřeb, posuzování, vyhodnocování a výběr komplexních projektů vývoje informačních
systémů veřejné správy, programového vybavení nebo informačních služeb,
• tvorba koncepce informační politiky a strategie rozsáhlé soustavy informačních systémů veřejné
správy, například resortu, vytváření dlouhodobé strategie informačních potřeb resortu a jeho
komunikační infrastruktury, koordinace vývoje, provozu, inovací a údržby soustavy informačních a
komunikačních systémů nebo certifikačních systémů a zajišťování její harmonizace s celostátní
informační politikou a dalšími mezinárodními požadavky,
• systematická průběžná kontrola kvality dat registru LPIS (supervize),
• zajišťování testů kvality dat registru LPIS podle postupů nařízených Evropskou komisí,
• práce v GIS prostředí
• zpracování ETS testu,
• zajišťování importů a exportů dat registru LPIS, včetně reportingu,
• zpracování metodických pokynů k zákonu o zemědělství a k souvisejícím předpisům ČR a EU,
• smlouvy s podřízenými organizacemi na různá data
• analýzy GIS na základě potřeb Ministerstva zemědělství ke Strategickému plánu a Společné
zemědělské politiky vůči LPIS

2. Údaje o složkách platu
Zveřejnění uvedených údajů o složkách platu nepředstavuje veřejný příslib.
Služební místo je zařazeno podle přílohy č. 1 k zákonu o státní službě do 13. platové třídy.

2.1 Platový tarif
Státnímu zaměstnanci přísluší platový tarif od 30.780 Kč do 45.420 Kč.
Státní zaměstnanec se zařadí do platového stupně podle započitatelné praxe a míry jejího zápočtu podle
§ 3 nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších
předpisů.

2.2 Osobní příplatek
Rozpětí od 2.271 Kč do 6.813 Kč odpovídá průměrné výši osobního příplatku při dosahování
dobrých výsledků ve služebním hodnocení ve služebních úřadech v České republice.
Osobní příplatek je nenároková složka platu, kterou lze ocenit státního zaměstnance za jeho znalosti,
dovednosti, a především za jeho výkonnost. V závislosti na výsledku jeho služebního hodnocení tedy
státnímu zaměstnanci přísluší osobní příplatek v rozmezí od 0 Kč do částky odpovídající 50 % platového
tarifu nejvyššího platového stupně v platové třídě, do které je zařazeno služební místo, na kterém státní
zaměstnanec vykonává službu, a u tzv. vynikajících, všeobecně uznávaných odborníků do částky
odpovídající 100 %.

2.3 Odměny
Státnímu zaměstnanci, který splnil mimořádné nebo zvlášť významné služební úkoly nebo který
dobrovolně převzal splnění naléhavých služebních úkolů za nepřítomného státního zaměstnance, lze
poskytnout odměnu a státnímu zaměstnanci, který se bezprostředně nebo významně podílel na splnění
předem stanoveného mimořádně náročného služebního úkolu, jež je z hlediska působnosti služebního
úřadu zvlášť významné, lze poskytnout cílovou odměnu.

3. Údaje o podmínkách výkonu služby
Služba na služebním místě bude vykonávána – na dobu neurčitou.
Předpokládaným dnem nástupu do služby na služebním místě je 1. 7. 2023.
Délka stanovené týdenní služební doby je 40 hodin.

Další údaje o podmínkách výkonu služby naleznete na internetové stránce Ministerstva vnitra
https://www.mvcr.cz/sluzba/soubor/ssp-c-3-2022-priloha-c-3b-podminky-vykonu-sluzby-text.aspx.

4. Podání žádosti
Posuzovány budou žádosti o přijetí do služebního poměru a jmenování na služební místo nebo žádosti
o jmenování na služební místo (dále jen „žádost“) podané ve lhůtě do 29. 5. 2023, tj. v této lhůtě
• doručené služebnímu orgánu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu
služebního úřadu Ministerstvo zemědělství, Těšnov 17, 110 00 Praha 1 nebo
• podané osobně na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese nebo
• podané v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem na adresu
elektronické pošty služebního úřadu zamestnani@mze.cz nebo
• podané v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky služebního úřadu yphaax8.
Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena
slovy: „Neotevírat“ a slovy „Výběrové řízení na služební místo ministerský rada v oddělení registrů“.
V žádosti je žadatel povinen uvést ID datové schránky nebo elektronickou adresu, na kterou mu
budou doručovány písemnosti ve výběrovém řízení.

5. Podmínky účasti ve výběrovém řízení
Výběrového řízení na výše uvedené služební místo se v souladu se zákonem o státní službě může
zúčastnit žadatel, který:
a) je státním občanem České republiky 1 , občanem jiného členského státu Evropské unie nebo
občanem státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru2 [§ 25 odst.
1 písm. a) zákona o státní službě],
b) dosáhl věku 18 let [§ 25 odst. 1 písm. b) zákona o státní službě],
c) je plně svéprávný [§ 25 odst. 1 písm. c) zákona o státní službě]3,
d) je bezúhonný [§ 25 odst. 1 písm. d) zákona o státní službě]4,
e) dosáhl vzdělání stanoveného zákonem pro toto služební místo [§ 25 odst. 1 písm. e) zákona
o státní službě], tj. vysokoškolské vzdělání získané studiem v magisterském studijním programu5,
f) má potřebnou zdravotní způsobilost [§ 25 odst. 1 písm. f) zákona o státní službě]6.

6. Další povinné přílohy
K žádosti dále žadatel přiloží:
a) strukturovaný profesní životopis7,
b) motivační dopis

Tagy: , ,

Odešlete životopis nebo jakýkoli jiný relevantní soubor. Max. velikost souboru: 256 MB.